تبلیغات
K1 - آموزش کاتا

داچی اصلی در کاتا - سانچین ( ساعت شنی ) می باشد. اصولا این اسقرار نشان ازقدرت و نیروی فراوان دارد سانچین ایستادنی استوار و محکم و غیرقابل نفوذ است درعین این منظور اجرای چرخشی دستان به سرعت و توقف دست دفاع کننده با نقطه تهاجمی در انتهای تکنیک مقصود نظر است. دفاع در این کاتا با کف دست پاشنه دست تی شو و مچ ( کوکن ) می باشد. یعنی تکنیکهای دفاعی دست باز .

هدف دیگر این افزایش قدرت بدنی و تقویت دیافراگم است که این هر دو درنهاد داچی سان چین وجود دارد.
دقت بر روی روش تنفسی ایبوکی و هماهنگی آن با حرکات دفاعی دست و دم و بازدم نیاز به تمرکز جدی هنگام اجرا دارد عمل بازدم با شروع حرکات تکنیک دست شروع و با توقف ناگهانی در انتهای مسیر تکنیک کلیه هوای ریه خالی سپس عمل دریافت اکسیژن با جمع کردن سریع دست در لحظه کوتاه انجام می شود. زمان دم 1/2 زمان باز دم خواهد بود.