تبلیغات
K1 - بیوگرافی و عکس خسرو وزیریوزن:۱۱۷ کیلو
قد:۱۸۵ سانت
تاریخ ورود:۱۹۷۰
اهل:تهران ایران
متولد: ۱۹۳۹
فینیشر:The Boston Crab
قهرمانیها:
Wwe world champion 1 بار
World Raw Tag-Team Champion 1 بار
دیگر قهرمانیها:
NWA Commonwealth Heavyweight Champion برای 1 بار
NWA National Television Champion برای 1 بار
NWA Canadian Tag-Team Champion برای 1 بار
avec Texas Outlaw برای 1 بار
NWA PNW Tag-Team Champion برای 1 بار
avec Bull Ramos برای 1 بار
NWA Mid-Atlantic Heavyweight Champion برای 1 بار
NWA Southern Heavyweight Champion fois برای 1 بار
ACCW Heavyweight Champion برای 2 بار
ASWA Heavyweight Champion fois برای 1 بار
Shekel Slam Champion برای 1 بار
CWA Heavyweight Champion fois برای 1 بار
IAW Heavyweight Champion برای 1 بار
NWA Canadian Heavyweight Champion برای 2 بار