تبلیغات
K1 - قهرمانانk1
فینالیست مسابقات سال 1993  پیتر ارتس/ارنست هوست/توشیوکی آتوکتوا/ماریس اسمیت/چانگ پوک کیاسونگریت/برانکو سیکاتیک/تود هایس/ماسای یاتاکه

این دوره از مسابقات برانکو سیکاتیک قهرمان و ارنست هوست نایب قهرمان شد

branco cikatic&ernest hoost

 

فینالیست مسابقات سال 1994 اندی هوگ/ پاتریک اسمیت/ پیتر ارتس/روب وون اسدونک/ماساکی ساتاکه/میشاییل تامسون/آندره منارت/برانکو سیکاتیک

این دوره از مسابقات  پیتر ارتس قهرمان و ماساکی ساتاکه نایب قهرمان شد

peter aerts&masaaki satake

 

فینالیست مسابقات سال 1995 ماساکی ساتاکه/ژروم لبانر/استن لانگنیدیس/مایک برناردو/یتر ارتس/توشیوکی آتوکاوا/جان کلیجن/ارنست هوست

این دوره از مسابقات  پیتر ارتس قهرمان و ژروم لبانر نایب قهرمان شد

peter aerts&jerome le banner

 

فینالیست مسابقات سال 1996 سام گرکو/موساشی/مایک برناردو/ پیتر ارتس/وندر مروی/اندی هوگ/ارنست هوست/ میرکو فیلو پویک

این دوره از مسابقات اندی هوگ قهرمان و مایک برناردونایب قهرمان شد

andy hug&mike bernardo

 

فینالیست مسابقات سال 1997 اندی هوگ/ماساکی ساتاکه / پیتر ارتس/مایک برناردو/سام گرکو/فرانچکسو فیلهو/ژروم لبانستر/ارنست هوست

این دوره از مسابقات ارنست هوست قهرمان و اندی هوگ نایب قهرمان شد

ernest hoost&andy hug

 

فینالیست مسابقات سال 1998 ماساکی ساتاکه/ پیتر ارتس/مایک برناردو/فرانچسکو فیلهو/اندی هوگ/ری سیفو/ارنست هوست/سام گرکو

این دوره از مسابقات |پیتر ارتس قهرمان و اندی هوگ نایب قهرمان شد

peter aerts&andy hug

 

فینالیست مسابقات سال 1999 ژروم لبانر/ پیتر ارتس/ارنست هوست/اندی هوگ/میرکو کروکو÷/موساشی/ری سیفو/سام گرکو

این دوره از مسابقات ارنست هوست قهرمان و میرکو کرکوپ نایب قهرمان شد

ernest hoost&mirko crocop

 

فینالیست مسابقات سال 2000 میرکو کرووپ/ارنست هوست/فراچسکو فیلهو/استفان لکو/پیتر ارتس/سایریل آبیدی/ری سیفو/موساشی

این دوره از مسابقات ارنست هوست قهرمان و ری سیفو نایب قهرمان شد نایب قهرمان شد2000

ernset hoost&ray sefo

 

فینالیست مسابقات سال 2001 ÷یتر ارتس/فرانچسکو فیلهو/نیکلاس ÷تاس/آلکسی ایگناشوو/ارنست هوست/استفان لکو/ژروم لبانر/مارک هانت

در این دوره از مسابقات مارک هانت قهرمان و فرانچسکو فیلهو نایب قهرمان شد2001

mark hunt&francisco filho

 

فینالیست سال 2002 موساشی/ژروم لبانر/استفان لکو/مارک هانت/باب سا÷/ارنست هوست/پیتر ارتس/ری سیفو

در این دوره از مسابقات ارنست هوست قهرمان و ژروم لبانر نایب قهرمان شد

ernest hoost&jerome le banner

 

فینالیست مسابقات سال 2003 رمی بونجاسکی/ پیتر ارتس/فرانکویس بوتا/سایریل آبیدی/آلکسی ایگناشوو//موساشی/ری سیفو

در این دوره از مسابقات رمی بونجاسکی قهرمان و موساشی نایب قهرمان شد 2003

remy bonjasky&musashi

 

فینالیست مسابقات سال 2004 ارنست هوست/رمی بونجاسکی/فرانکویس بوتا/ پیتر ارتس/کاوکلای کانورسینگ/مایتی مو/ری سیفو/موساشی/

در این دوره از مسابقات رمی بونجاسکی قهرمان و موساشی نایب قهرمان شد2004

remy bonjasky&musashi

 

فینالیست مسابقات سال 2005 هونگ من چوی/رمی بونجاسکی/ری سیفو/سمی شیلت/ پیتر ارتس/ژروم لبانر/روسلان کاراییو/موساشی/گلابه فیتوسا

در این دوره از مسابقات سمی شیلت قهرمان و رمی بونجاسکی نایب قهرمان شد2004 - Remy Bonjasky

remy bonjasky&semmy schilt

 

فینالیست مسابقات سال 2006 سمی شیلت/ژروم لبانر/ارنست هوست/چالید عرب/گلابه فیتوسا/روسلان کاراییو/رمی بونجاسکی/استفان لکو/ پیتر ارتس

در این دوره از مسابقات سمی شیلت قهرمان و  پیتر ارتس نایب قهرمان شد

semmy schilt&peter aerts

 

فینالیست مسابقات سال 2007 ژروم لبانر/هونگ من چوی/گلابه فیتوسا/سمی شیلت/رمی بونجاسکی/بادر هاری/ پیتر ارتس/جونیچی ساوایاشیکی

در این دوره از مسابقات سمی شیلت قهرمان و  پیتر ارتس نایب قهرمان شد

semmy schilt&peter aerts

 

فینالیست مسابقات سال 2008  پیتر ارتس/بادر هاری/ارول زیمرمن/اورتون تکسیرا/گوخان ساکی/روسلان کاراییو/رمی بونجاسکی/ژروم لبانر

در این دوره از مسابقات رمی بونجاسکی قهرمان و بادر هاری نایب قهرمان شد